Merkelcellekarsinom

Hva er Merkelcellekarsinom (MCC)?

Det finnes ulike typer hudkreft, med ulike symptomer og prognoser. Hudkreft deles inn i føflekkreft, også kalt malignt melanom, og ikke-melanom hudkreft, som er et samlebegrep for ulike typer hudkreft.1, 2

Merkelcellekarsinom (MCC) er en sjelden, men aggressiv type hudkreft med høy sannsynlighet for spredning (metastasering). I Norge er det anslått at rundt én av en million vil bli rammet av sykdommen.3 I følge Kreftregisteret forventes det 5-10 nye tilfeller i Norge hvert år.4 Dette er svært få sammenlignet med for eksempel føflekkreft, som diagnostiseres hos over 2000 personer i Norge hvert år.5

 

Hva er årsaken til Merkelcellekarsinom (MCC)?

I 2008 ble det oppdaget et virus som kan forårsake MCC. Viruset ble kalt for Merkel Cell Polyomavirus (MCV), og en infeksjon av viruset har blitt påvist i anslagsvis 80 % av tilfellene av Merkelcellekarsinom.6 På lik linje med andre typer hudkreft finnes det også en sammenheng mellom eksponering for UV-stråler og Merkelcellekarsinom. Forekomsten av Merkelcellekarsinom er hyppigere blant mennesker med lys hud.7

Risikoen for å utvikle Merkelcellekarsinom øker med alderen, og sykdommen rammer hyppigst personer over 50 år. I tillegg er mennesker med nedsatt immunforsvar (som for eksempel HIV-positive), og mennesker som bruker medisiner som undertrykker immunforsvaret i større grad utsatt for å utvikle Merkelcellekarsinom.7

 

Hva er symptomer på hudkrefttypen Merkelcellekarsinom?

Typisk for sykdomsbildet er en enkelt smertefri klump på solutsatt hud som kan vokse raskt. Vanlige berørte områder er hodet og nakken og øvre og nedre ekstremiteter (armer og ben).8

Sykdomsbildet kan være svært varierende, og symptomene kan også være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Hvis du oppdager noen symptomer, er det viktig at du oppsøker lege.

 

Diagnostikk og behandling av Merkelcellekarsinom

Diagnostikk

Det er ikke mulig for legene å stille en MCC diagnose ut ifra utseendet på svulsten. Ved mistake om MCC vil kulen bli fjernet og en prøve vil bli sendt til en spesialist. Spesialisten undersøker prøven under et mikroskop for å så stille den endelige diagnosen.

Merkelcellekarsinomer har stor tendens til å spre seg ved at kreftceller løsner fra svulsten og går inn i lymfesystemet. Dersom kreftceller følger med lymfen, kan de gi opphav til nye svulster i nærliggende lymfeknuter. Det er også mulig at kreften sprer seg videre til andre steder i kroppen. Prognosen av sykdommen er bedre jo tidligere en spredning blir oppdaget og det er derfor viktig med en omfattende utredning av sykdommen.

Når MCC-diagnosen foreligger, undersøkes huden på hele kroppen nøye. Legen vil også kjenne på lymfeknutene og bruke ultralyd for å finne tegn på mulig spredning. Spredninger til andre deler av kroppen kan også bli oppdaget ved hjelp av andre billeddiagnostiske verktøy som for eksempel CT scan eller PAT-CT scan.

Under utredningen og uavhengig av størrelsen av svulsten bør det dessuten tas vevsprøver (biopsier) fra lymfeknuter i samme område som svulsten, slik at disse kan bli undersøkt på labben. Dersom det ikke er mulig å ta en slik prøve, vil lymfeknutene overvåkes ved hjelp av ultralyd og kroppsundersøkelser i jevne mellomrom.9

 

Behandling

Valget av den best egnede behandlingen av Merkelcellekarsinom vil bli foretatt av et sammensatt ekspertteam, bestående av blant annet hudleger, patologer og kreftleger som er spesialisert innenfor forskjellige behandlingsmetoder.10

Behandlingsvalget vil være avhengig av hvor langt kreften har kommet, pasientens alder og helsetilstand, sannsynligheten for at behandlingen vil bli helbredende, samt de preferanser og forventninger som pasienten måtte ha.11

Frem til i dag er de mest vanlige behandlingsmetodene kirurgi, kjemoterapi (cellegift) og strålebehandling. I de seneste årene har det i tillegg vært en stor utvikling innenfor medikamentell behandling som enten påvirker immunsystemet (immunterapi), eller er rettet mot spesifikke funksjoner i cellene.7

(Foto:  Klaus D. Peter Gummersbach, Tyskland. Tilgjengelig ved: commons.wikimedia.org/wiki/File:Merkel_cell_cancer.jpg (06.11.2018)).

Referanser

1. Oncolex. Non-melanom hudkreft. http://oncolex.no/Hud (12.06.2018)

2. Oncolex. Føflekkreft. http://oncolex.no/Foflekk (12.06.2018)

3. Stang A, Becker JC, Nghiem P et al. The association between geographic location and incidence of Merkel cell carcinoma in comparison to melanoma: An international assessment. Eur J Cancer 2018; 94: 47-60.

4. Jakobsen SE. Økning i aggressiv og sjelden hudkreft. Forskning.no 31.05.2016. https://forskning.no/2016/05/okning-av-aggressiv-kreftform (12.06.2018).

5. Cancer in Norway 2016 - Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Oslo: Kreftregisteret, 2017.

6. Feng H, Shuda M, Chang Y et al. Clonal Integration of a Polyomavirus in Human Merkel Cell Carcinoma. Science (New York, NY) 2008; 319: 1096-100.

7. Schadendorf D, Lebbe C, Zur Hausen A et al. Merkel cell carcinoma: Epidemiology, prognosis, therapy and unmet medical needs. Eur J Cancer 2017; 71: 53-69.

8. Heath M, Jaimes N, Lemos B et al. Clinical characteristics of Merkel cell carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features. J Am Acad Dermatol 2008; 58: 375-81.

9. Lebbe C, Becker JC, Grob JJ et al. Diagnosis and treatment of Merkel Cell Carcinoma. European consensus-based interdisciplinary guideline. Eur J Cancer 2015; 51: 2396-403.

10. Schneider S, Thurnher D, Erovic BM. Merkel cell carcinoma: interdisciplinary management of a rare disease. J Skin Cancer 2013; 2013: 189342.

11. American Cancer Society. Treating Merkel Cell Carcinoma. https://www.cancer.org/cancer/merkel-cell-skin-cancer/treating.html (11.06.2018)

201806-ONC-09 v1.0, foto: 201811-MED-59-v.01

Merck Norge og våre terapiområder

For mer informasjon om Merck Norge og våre terapiområder, besøk vårt nettsted www.merck.no

Aktuelle eksterne linker:

norilco.no

munnoghalskreft.no

kreftlex.no